OGÓLNE WARUNKI I WARUNKI

Przepis podstawowy
1. Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej „warunkami”) są wydawane:

CONTI-MAT s.r.o.

ID: 31391567

Numer VAT: 2020305144

Numer VAT: SK2020305144

z siedzibą: Kuzmányho 3, 811 06 Bratysława, Slovensko

zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Bratysławie pod numerem N 55/95

dane kontaktowe: Galvaniho 8, 821 04 Bratysława

email: info@wood-tools.eu

tel.: +421 903 400 931

Sklep internetowy: www.Wood-Tools.eu

(zwany dalej „Sprzedawcą”)

2. Niniejszy regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dalej „kupujący”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej w Internecie pod adresem www.Wood-Tools.eu (dalej „sklep internetowy”).

3. Warunki handlowe stanowią integralną część umowy kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.

4. Niniejsze warunki handlowe oraz umowa kupna zawierane są w języku polskim.

Informacje o towarach i cenach

1. Informacje o towarach, w tym o cenie poszczególnych towarów i ich głównych cechach, podane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Podane są ceny towarów, łącznie z podatkiem od wartości dodanej, wszystkimi powiązanymi opłatami i kosztami zwrotu towarów, jeśli towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny produktów obowiązują przez czas ich wyświetlenia w sklepie internetowym. Postanowienie to nie wyklucza zawarcia umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

2. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów.

3. Informacja o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru publikowana jest w sklepie internetowym. Podane w sklepie internetowym informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru obowiązują tylko w przypadku, gdy towar dostarczany jest na terenie Polski.

4. Ewentualne rabaty od ceny zakupu towaru nie łączą się ze sobą, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią inaczej.

Zamówienie i zawarcie umowy kupna

1. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący pokrywa sam. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

2. Kupujący zamawia towar w następujący sposób:

poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrowałeś się w sklepie internetowym,
wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.
3. Kupujący przy składaniu zamówienia dokonuje wyboru towaru, ilości towaru, sposobu płatności i dostawy.

4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk: „Potwierdzam zamówienie”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego zapoznania się z niniejszym regulaminem.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący wpisał podczas składania zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie stanowi umowy. Do potwierdzenia dołączony jest aktualny regulamin sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po zaakceptowaniu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia dostarczane jest na adres e-mail kupującego. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący wpisał podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączony jest aktualny regulamin sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.

6. W przypadku, gdy sprzedający nie może spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle kupującemu zmienioną ofertę na jego adres e-mail. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta przez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszych warunkach.

7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu otrzymania przez kupującego powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu sprzedającego lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres e-mail sprzedającego, które są określone w niniejszym regulaminie.

8. W przypadku, gdy przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w trakcie składania zamówienia wystąpiła oczywista wada techniczna po stronie sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru kupującemu na tym etapie. wyraźnie wadliwa cena, nawet jeśli kupujący otrzymał automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami. Sprzedający niezwłocznie informuje kupującego o wadzie i przesyła kupującemu zmienioną ofertę na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

Konto klienta

1. Na podstawie rejestracji kupującego w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamawiać towary ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji.

2. Podczas rejestracji konta klienta i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą wprowadzania wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru sprzedający uważa za prawidłowe.

3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.

4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.

5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i niniejszych warunków.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedawcy, lub niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania urządzeń osób trzecich.

Warunki płatności i dostawa towaru

1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna kupujący może uiścić w następujący sposób:

przelew bezgotówkowy na rachunek bankowy sprzedawcy bezgotówkowa karta płatnicza
za pobraniem przy odbiorze towaru,
gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w sklepie,
2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru w wysokości umownej. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

3. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu płatna jest do …. dni od zawarcia umowy kupna.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.

5. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny kupna przez kupującego jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.

6. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie jest kaucją.

7. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

8. Towar dostarczany jest kupującemu:

na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu
poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego.
9. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest podczas zamawiania towaru.

10. Koszty dostawy towaru, w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru, podane są w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. Jeżeli sposób transportu zostanie uzgodniony na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

11. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż został określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z wielokrotnym dostarczeniem towaru, lub koszty związane z inną metodą dostawy.

12. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący zobowiązany jest sprawdzić nienaruszalność opakowania towaru oraz w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, kupujący nie musi przyjmować przesyłki od przewoźnika.

13. Sprzedający wystawia kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy wysyłany jest na adres e-mail kupującego./Dokument podatkowy jest dołączony do dostarczanego towaru.

14. Kupujący nabywa prawo własności towaru płacąc całą cenę zakupu towaru, w tym koszty dostawy, ale najpierw przejmując towar. Odpowiedzialność za przypadkową utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towaru przechodzi na kupującego w momencie odbioru towaru lub w chwili, gdy kupujący był zobowiązany do odbioru towaru, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna nawet bez podania przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni

od dnia odbioru towaru,
od dnia przyjęcia ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części
od dnia przyjęcia pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularne powtarzanie dostaw towaru.
3. Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowy kupna:

o świadczenie usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy umowy i czy usługa została w pełni wykonana,
o dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
o dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach i których cena zależy od wahań rynkowych niezależnych od woli sprzedawcy,
o dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego, towarów wykonanych na miarę lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego nabywcy,
o dostawie towarów łatwo psujących się, a także towarów, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostarczeniu,
o dostarczeniu towaru w zamkniętym opakowaniu, który nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a którego opakowanie ochronne zostało naruszone po dostarczeniu,
o dostarczeniu nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań audiowizualnych, książek lub oprogramowania komputerowego, jeżeli są sprzedawane w opakowaniu ochronnym, a kupujący je rozpakował,
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem sprzedaży na podstawie umowy o prenumeratę oraz sprzedaży książek niedostarczanych w opakowaniach ochronnych,
o dostarczanie treści elektronicznych innych niż na nośniku fizycznym, jeżeli ich dostarczanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą kupującego, a kupujący oświadczył, że został należycie poinformowany, że wyrażając tę ​​zgodę traci prawo odstąpienia od umowy,
w innych przypadkach wymienionych w § 7 ust. 6 ustawy nr. 102/2014 Dz. o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy z późniejszymi zmianami.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący musi w terminie odstąpienia od umowy przesłać oświadczenie o odstąpieniu.

5. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna zostanie wysłane przez kupującego na adres e-mail sprzedającego lub adres dostawy podany w niniejszych warunkach. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.

6. Kupujący, który odstępuje od umowy ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.

7. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci mu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy, wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które od niego otrzymał, w ten sam sposób. Sprzedający zwróci kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.

8. W przypadku wyboru przez kupującego innego niż najtańszy sposób dostawy towaru oferowanego przez sprzedającego, sprzedawca zwróci kupującemu koszt dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostarczenia oferowanego towaru.

9. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący przekaże mu towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

10. Kupujący musi zwrócić sprzedającemu towar w stanie nieuszkodzonym, nienoszonym i niezanieczyszczonym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

11. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna z powodu wyprzedania towaru, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru zaprzestał produkcji lub importu towaru. Sprzedający niezwłocznie poinformuje kupującego na adres e-mail podany w zamówieniu i w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna zwróci wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które otrzymał od niego na podstawie umowy, w w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego.

Prawa z wadliwego wykonania

1. Sprzedający gwarantuje kupującemu, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

towar ma właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia ma właściwości, które opisał sprzedawca lub producent lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie ogłoszenia dokonanego przez sprzedawca,
towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do którego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone według uzgodnionej próbki lub wzoru,
czy towary są w odpowiedniej ilości lub wadze i?
towar spełnia wymagania przepisów prawa.
2. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego, uważa się, że towar był już wadliwy w momencie odbioru. Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z praw z wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego odbioru. Postanowienie to nie dotyczy towarów sprzedanych po niższej cenie za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, do towaru używanego za wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycie towaru w chwili przejęcia przez kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

3. W przypadku wystąpienia wady kupujący może zgłosić sprzedawcy reklamację i żądać:

w przypadku wady możliwej do usunięcia:
bezpłatne usunięcie wady produktu,
wymianę towaru na nowy towar,
jeżeli jest to wada nie dająca się usunąć:
rozsądny rabat od ceny zakupu,
odstąpić od umowy.

4. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy,

jeżeli towar ma wadę niemożliwą do usunięcia, która uniemożliwia prawidłowe używanie rzeczy jako rzeczy wolnej od wad,
jeżeli nie może prawidłowo używać towaru z powodu powtarzającego się wystąpienia wady lub wad po naprawie,
jeżeli nie może właściwie korzystać z towaru z powodu większej liczby wad towaru.

5. Sprzedający zobowiązany jest do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Konsument może również złożyć reklamację u osoby wskazanej przez Sprzedawcę. W przypadku rozpatrzenia reklamacji Konsumenta przez osobę wskazaną przez Sprzedawcę, ten ostatni może rozpatrzyć reklamację jedynie poprzez przekazanie naprawionego towaru, w przeciwnym razie reklamacja zostanie przekazana Sprzedawcy do rozpatrzenia. Sprzedający ma obowiązek wystawić kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji wymaga kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji. reklamacja, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie. odrzucenie reklamacji.

6. W przypadku złożenia przez Konsumenta reklamacji Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik lub osoba wyznaczona jest obowiązany poinformować Konsumenta o jego uprawnieniach wynikających z nienależytego wykonania. Na podstawie decyzji konsumenta, z której korzysta on z uprawnień wynikających z nienależytego wykonania, Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik lub osoba wyznaczona ma obowiązek ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach nie później niż trzy razy dni roboczych od dnia zgłoszenia reklam, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru, nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. . Po ustaleniu sposobu załatwienia reklamacji, reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać rozpatrzona niezwłocznie, natomiast w uzasadnionych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona później. Jednak rozpatrzenie reklamacji, w tym usunięcie wady, nie może potrwać dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Bezcelowy upływ tego terminu jest uważany za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna lub ma prawo do wymiany towaru na nowy. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment wyrażenia woli kupującego (wykonania prawa z wadliwego wykonania) sprzedającemu.

7. Sprzedający informuje kupującego na piśmie o wyniku reklamacji nie później niż 30 dni od dnia wniesienia reklamacji.

8. Prawo z wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeśli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę, lub jeśli kupujący sam spowodował wadę.

9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupującemu przysługuje zwrot celowo poniesionych kosztów poniesionych w związku ze zgłoszeniem reklamacji. Kupujący może skorzystać z tego prawa u sprzedawcy w ciągu miesiąca po upływie okresu gwarancji.

10. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu reklamacji i jej rozpatrzenia, jeśli możliwości jest więcej.

11. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z tytułu wadliwego wykonania regulują art. 499 do 510, art. 596 do 600 i art. 619 do 627 ustawy nr. nr 40/1964 Dz. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami oraz ustawa nr. 250/2007 Sb., w sprawie ochrony konsumenta, z późniejszymi zmianami.

12. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady reguluje procedura reklamacyjna sprzedającego.

Dostawa

1. Strony umowy mogą przekazywać sobie wszelką korespondencję pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Kupujący doręcza sprzedającemu korespondencję na adres e-mail podany w niniejszym regulaminie. Sprzedający dostarcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Konsument ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem zadośćuczynienia, jeżeli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub jeżeli uważa, że ​​Sprzedawca naruszył jego prawa. Konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego (pozasądowego) rozwiązywania sporu z podmiotem pozasądowego rozstrzygania sporów, jeżeli Sprzedawca odpowiedział na żądanie zgodnie ze zdaniem poprzednim przecząco lub nie udzielił na nie odpowiedzi w ciągu 30 dni od dnia wysłania. Nie wpływa to na zdolność konsumenta do wystąpienia na drogę sądową.

2. Słowacka Inspekcja Handlowa jest odpowiedzialna za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna, z siedzibą: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, z którą można się skontaktować w podanym celu pod adresem Słowacka Inspekcja Handlowa, Stosunki i Alternatywne Rozstrzyganie Sporów, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 lub elektronicznie pod adresem ars@soi.sk lub adr.@soi.sk. Adres internetowy: https://www.soi.sk/. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym wynikających z umowy kupna.

3. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Słowacka, z siedzibą Mlynská nivy 44/a, 827 15 Bratislava, adres internetowy: http://esc-sr.sk/ jest punktem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr. 2006/2004 i dyrektywa 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

4. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję handlową przeprowadza właściwy wydział handlowy Urzędu Powiatowego na obszarze jego właściwości. Słowacka Inspekcja Handlowa sprawuje w określonym zakresie m.in. nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr. 250/2007 Dz. w sprawie ochrony konsumenta z późniejszymi zmianami.

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym podlegają porządkowi prawnemu Republiki Słowackiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Słowackiej. Nie narusza to praw konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedający w stosunku do kupującego nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów ustawy. 250/2007 Dz. w sprawie ochrony konsumenta z późniejszymi zmianami.

3. Wszelkie prawa do serwisu internetowego Sprzedającego, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedającego. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub w inny sposób korzystanie z serwisu lub jego części bez zgody sprzedającego.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w Sklepie internetowym lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem. Kupujący podczas korzystania ze sklepu internetowego nie może stosować procedur mogących mieć negatywny wpływ na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby pozwolić mu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy i korzystanie z niego. sklepu internetowego lub jego części lub wyposażenia oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub przeznaczeniem.

5. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest publicznie dostępna.

6. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść regulaminu. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

7. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do regulaminu.

Niniejsze warunki wchodzą w życie 19 sierpnia 2022 r.

———————VZOR———————
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

— Komu .............. [Prodávající doplní své jméno, příjmení a adresu místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem, obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, případně faxové číslo a e-mailovou adresu]:

— Tímto oznamuji/oznamujeme (*), že odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy na toto zboží/od smlouvy o poskytnutí této služby (*) : ..............

— Datum objednání/datum přijetí (*) ..............

— Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*) ..............

— Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*) ..............

— Číslo bankovního účtu spotřebitele/spotřebitelů (*) ..............

— Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je tento formulář podáván v listinné podobě) ..............

— Datum ..............

(*) Nehodící se škrtněte.