ОБЩИ УСЛОВИЯ

Основна разпоредба
1. Настоящите общи условия (наричани по-долу „условия“) се издават:

CONTI-MAT s.r.o.

ID: 31391567

ДДС номер: 2020305144

ДДС номер: SK2020305144

със седалище: Kuzmányho 3, 811 06 Bratislava, Словакия

вписан в Търговския регистър към Братиславския окръжен съд, вписване № N 55/95

данни за контакт: Галванихо 8, 821 04 Братислава

имейл: info@wood-tools.eu

тел.: +421 903 400 931

Електронен магазин: www.Wood-Tools.eu

(наричан по-долу "продавач")

2. Настоящите условия уреждат взаимните права и задължения на продавача и физическото лице, което сключва договор за покупко-продажба извън търговската си дейност като потребител или като част от стопанската си дейност (наричано по-долу „купувач“) чрез уеб интерфейс, разположен на уебсайт, достъпен в Интернет на адрес www.Wood-Tools.eu (наричан по-долу „онлайн магазин“).

3. Условията са неразделна част от договора за покупка. Отклоняващите се разпоредби в договора за покупка имат предимство пред разпоредбите на тези условия.

4. Настоящите условия и договорът за покупко-продажба се сключват на български език.

Информация за стоки и цени

1. Информация за стоките, включително цената на отделните стоки и техните основни характеристики, е дадена за отделните стоки в каталога на онлайн магазина. Цените на стоките са посочени с включен данък върху добавената стойност, всички свързани такси и разходи за връщане на стоките, ако стоките поради своето естество не могат да бъдат върнати по обичайния пощенски път. Цените на продуктите остават валидни за времето, в което са изложени в онлайн магазина. Тази разпоредба не изключва сключването на договор за покупка при индивидуално договорени условия.

2. Всички представяния на стоките, поместени в каталога на онлайн магазина, са с информативен характер и продавачът не е длъжен да сключва договор за покупко-продажба на тези стоки.

3. Информация за разходите, свързани с опаковане и доставка на стоките, е публикувана в онлайн магазина. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките, посочени в онлайн магазина, се отнася само за случаите, когато стоките се доставят на територията на Чешката република.

4. Евентуалните отстъпки от покупната цена на стоките не могат да се комбинират помежду си, освен ако продавачът и купувачът не се договорят друго.

Поръчка и сключване на договор за покупка

1. Разходите, направени от купувача при използване на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договора за покупко-продажба (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори) се заплащат от самия купувач. Тези разходи не се различават от базовата ставка.

2. Купувачът поръчва стоки по следните начини:

чрез Вашия клиентски акаунт, ако преди това сте се регистрирали в онлайн магазина,
чрез попълване на формата за поръчка без регистрация.
3. При подаване на поръчка купувачът избира стоките, броя на стоките, начина на плащане и доставка.

4. Преди изпращане на поръчката купувачът има право да провери и промени данните, които е въвел в поръчката. Купувачът изпраща поръчката на продавача, като натисне бутона: "Потвърждавам поръчката си". Данните, посочени в поръчката, се считат за верни от продавача. Условие за валидност на поръчката е попълването на всички задължителни данни във формата за поръчка и потвърждение от страна на купувача, че се е запознал с настоящите условия.

5. Веднага след получаване на поръчката, продавачът ще изпрати на купувача потвърждение за получаване на поръчката на имейл адреса, който купувачът е въвел при подаване на поръчката. Това потвърждение е автоматично и не представлява договор. Актуалните правила и условия на продавача са приложени към потвърждението. Договорът за покупко-продажба се сключва само след като поръчката е приета от продавача. Известието за приемане на поръчката се доставя на имейл адреса на купувача. / Веднага след получаване на поръчката, продавачът ще изпрати на купувача потвърждение за получаване на поръчката на имейл адреса, който купувачът е въвел при подаване на поръчката. Това потвърждение се счита за сключване на договора. Актуалните правила и условия на продавача са приложени към потвърждението. Договорът за покупко-продажба се сключва с потвърждаване на поръчката от страна на продавача на имейл адреса на купувача.

6. В случай, че продавачът не може да изпълни някое от изискванията, посочени в поръчката, той ще изпрати на купувача променена оферта на неговия имейл адрес. Променената оферта се счита за нов проект на договора за покупко-продажба и договорът за покупко-продажба се сключва в такъв случай с потвърждението на купувача за приемане на тази оферта до продавача на неговия имейл адрес, посочен в настоящите условия.

7. Всички поръчки, приети от продавача, са обвързващи. Купувачът може да анулира поръчката, докато купувачът не получи уведомлението за приемане на поръчката от продавача. Купувачът може да анулира поръчката по телефона на телефонния номер на продавача или чрез електронно съобщение на имейла на продавача, като и двете са посочени в настоящите общи условия.

8. В случай, че е налице очевиден технически дефект от страна на продавача при посочване на цената на стоката в онлайн магазина или по време на поръчката, продавачът не е длъжен да достави стоката на купувача в този момент. очевидно дефектна цена, дори ако на купувача е изпратено автоматично потвърждение за получаване на поръчката съгласно тези правила и условия. Продавачът информира купувача за дефекта без неоправдано забавяне и изпраща на купувача променена оферта на неговия имейл адрес. Променената оферта се счита за нов проект на договора за покупко-продажба и договорът за покупко-продажба се сключва в такъв случай с потвърждение за приемане от купувача на имейл адреса на продавача.

Акаунт на клиента

1. Въз основа на регистрацията на купувача в онлайн магазина, купувачът има достъп до своя клиентски акаунт. Купувачът може да поръчва стоки от своя клиентски акаунт. Купувачът може да поръчва стоки и без регистрация.

2. При регистрация на клиентски акаунт и при поръчка на стоки, купувачът е длъжен да въведе коректно и вярно всички данни. Купувачът е длъжен да актуализира данните, посочени в потребителския акаунт, в случай на промяна. Данните, предоставени от купувача в клиентския акаунт и при поръчка на стоки, се считат за верни от продавача.

3. Достъпът до клиентския акаунт се осигурява с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да пази конфиденциалност по отношение на информацията, необходима за достъп до неговия клиентски акаунт. Продавачът не носи отговорност за злоупотреба с клиентския акаунт от трети страни.

4. Купувачът няма право да позволява на трети лица да използват клиентския акаунт.

5. Продавачът може да анулира потребителския акаунт, особено ако купувачът вече не използва потребителския си акаунт или ако купувачът наруши задълженията си по договора за покупка и тези правила и условия.

6. Купувачът потвърждава, че потребителският акаунт може да не е достъпен непрекъснато, особено по отношение на необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на продавача, или необходима поддръжка на хардуерно и софтуерно оборудване на трети страни.

Условия за плащане и доставка на стоките

1. Цената на стоките и всички разходи, свързани с доставката на стоките съгласно договора за покупка, могат да бъдат заплатени от купувача по следните начини:

безкасов превод по банкова сметка на продавача карта за безкасово плащане
наложен платеж при получаване на стоката,
в брой или с кредитна карта при лично вземане в магазина,
2. Заедно с покупната цена купувачът се задължава да заплати на продавача разходите по опаковането и доставката на стоката в договорения размер. Освен ако изрично не е посочено друго, покупната цена включва и разходите, свързани с доставката на стоките.

3. При плащане в брой покупната цена се заплаща при получаване на стоката. При безкасово плащане покупната цена е платима до …. дни от сключването на договора за покупко-продажба.

4. В случай на плащане чрез платежен портал, купувачът следва инструкциите на съответния доставчик на електронни плащания.

5. При безкасово плащане задължението на купувача за заплащане на покупната цена е изпълнено с постъпването на съответната сума по банковата сметка на продавача.

6. Продавачът не изисква авансово плащане или друго подобно плащане от купувача. Плащането на покупната цена преди изпращането на стоките не е депозит.

7. Съгласно Закона за регистрация на продажбите, продавачът е длъжен да издаде касова бележка на купувача. В същото време той е длъжен да регистрира получените продажби при данъчния администратор онлайн, в случай на техническа повреда, то най-късно до 48 часа.

8. Стоките се доставят на купувача:

до адреса, посочен от купувача в поръчката
чрез лично вземане в обекта на продавача.
9. Изборът на начин на доставка се прави при поръчка на стоки.

10. Разходите за доставка на стоките, в зависимост от начина на изпращане и получаване на стоките, са посочени в поръчката на купувача и в потвърждението на поръчката от продавача. Ако методът на транспорт е договорен на базата на специална заявка на купувача, купувачът поема риска и всички допълнителни разходи, свързани с този метод на транспорт.

11. Ако съгласно договора за покупко-продажба продавачът е длъжен да достави стоката на мястото, посочено от купувача в поръчката, купувачът е длъжен да поеме стоката при доставката. Ако по причини от страна на купувача е необходимо стоките да бъдат доставени повторно или по начин, различен от посочения в поръчката, купувачът е длъжен да заплати разходите, свързани с повторната доставка на стоките, или разходи, свързани с друг метод на доставка.

12. При приемане на стоката от превозвача купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на стоката и при констатирани дефекти да уведоми незабавно превозвача. В случай на нарушение на опаковката, показващо неоторизирано проникване в пратката, купувачът не е длъжен да приеме пратката от превозвача.

13. Продавачът издава на купувача данъчен документ - фактура. Данъчният документ се изпраща на имейл адреса на купувача./Данъчният документ е приложен към доставената стока.

14. Купувачът придобива правото на собственост върху стоката със заплащане на цялата покупна цена за стоката, включително разходите за доставка, но първо с поемане на стоката. Отговорността за случайна загуба, повреда или унищожаване на стоките преминава върху купувача в момента на приемане на стоките или в момента, когато купувачът е имал задължението да приеме стоките, но не го е направил в нарушение на договора за покупко-продажба.

Отказ от договора

1. Купувач, сключил договор за покупко-продажба извън търговската си дейност като потребител, има право да се откаже от договора за покупко-продажба и без да посочва причина.

2. Срокът за отказ от договора е 14 дни

от деня на получаване на стоката,
от датата на приемане на последната доставка на стоки, ако предмет на договора са няколко вида стоки или доставка на няколко части
от датата на приемане на първата доставка на стока, ако предмет на договора е регулярна повторна доставка на стока.
3. Купувачът не може, наред с други неща, да се оттегли от договора за покупка:

относно предоставянето на услуги, ако те са били изпълнени с неговото предварително изрично съгласие преди изтичането на срока за отказ от договора и продавачът е уведомил купувача преди сключването на договора, че в такъв случай няма право да се откаже от договора и ако услугата е предоставена изцяло,
относно доставката на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, независимо от волята на продавача и които могат да възникнат по време на периода за отказ,
относно доставката на алкохолни напитки, чиято цена е договорена в момента на сключване на договора, които могат да бъдат доставени само след тридесет дни и чиято цена зависи от пазарните колебания, независимо от волята на продавача,
при доставка на стоки, които са модифицирани според желанията на купувача, стоки, изработени по мярка или стоки, предназначени специално за един купувач,
при доставка на нетрайни стоки, както и стоки, които поради естеството си са били необратимо смесени с други стоки след доставката,
относно доставката на стоки в затворена опаковка, която не е подходяща за връщане поради съображения за опазване на здравето или по хигиенни причини и чиято защитна опаковка е била счупена след доставката,
при доставка на звукозаписи, видеозаписи, аудиовизуални записи, книги или компютърен софтуер, ако се продават в защитна опаковка и купувачът е разопаковал тази опаковка,
за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на продажби въз основа на договор за абонамент и продажба на книги, които не се доставят в защитна опаковка,
относно доставката на електронно съдържание, различно от материален носител, ако предоставянето му е започнало с изричното съгласие на купувача и купувачът е декларирал, че е надлежно уведомен, че с изразяването на това съгласие губи правото да се откаже от договора,
в други случаи, посочени в § 7 ал. 6 от акт No. 102/2014 Сб. за защита на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги въз основа на договор, сключен от разстояние или договор, сключен извън помещенията на продавача, с измененията.

4. За да спази срока за отказ, купувачът трябва да изпрати изявление за отказ в рамките на срока за отказ.

5. За да се откаже от договора за покупка, купувачът може да използва образеца на формуляра за отказ, предоставен от продавача. Отказът от договора за покупка се изпраща от купувача на имейла или адреса за доставка на продавача, посочени в тези общи условия. Продавачът незабавно ще потвърди получаването на формуляра на купувача.

6. Купувачът, който се откаже от договора, е длъжен да върне стоката на продавача в 14-дневен срок от отказа от договора. Купувачът поема разходите, свързани с връщането на стоките на продавача, дори ако стоките не могат да бъдат върнати по обичайния пощенски път поради тяхното естество.

7. Ако купувачът се откаже от договора, продавачът ще му върне незабавно, но не по-късно от 14 дни след отказ от договора, всички средства, включително разходите за доставка, които е получил от него, по същия начин. Продавачът ще върне получените средства на купувача по друг начин само ако купувачът е съгласен с това и ако това не носи допълнителни разходи.

8. Ако купувачът избере различен от най-евтиния метод за доставка на стоките, предложен от продавача, продавачът ще възстанови на купувача разходите за доставка на стоките в размер, съответстващ на най-евтиния метод за доставка на предлаганите стоки.

9. Ако купувачът се откаже от договора за покупка, продавачът не е длъжен да върне получените средства на купувача, преди купувачът да му предаде стоката или да докаже, че е изпратил стоката на продавача.

10. Купувачът трябва да върне стоката на продавача невредима, неносена и незамърсена и, ако е възможно, в оригиналната опаковка. Продавачът има право едностранно да прихване претенцията за обезщетение за причинени щети на стоката с претенцията на купувача за връщане на покупната цена.

11. Продавачът има право да се откаже от договора за покупка поради изчерпване на складовите наличности, липса на наличност на стоката или когато производителят, вносителят или доставчикът на стоката е спрял производството или вноса на стоката. Продавачът незабавно информира купувача на посочения в поръчката имейл адрес и в рамките на 14 дни от уведомлението за отказ от договора за покупка ще върне всички средства, включително разходите за доставка, които е получил от него по договора, в по същия начин или по начин, определен от купувача.

Права от дефектно изпълнение

1. Продавачът гарантира на купувача, че стоката е без дефекти при получаване. По-специално, продавачът е отговорен пред купувача, че в момента, в който купувачът е поел стоките:

стоките имат свойствата, за които страните са се договорили, а при липса на споразумение, те имат свойствата, които продавачът или производителят е описал или които купувачът е очаквал по отношение на естеството на стоките и въз основа на рекламата, направена от продавач,
стоките са подходящи за целите, които продавачът посочва за употребата им или за които обикновено се използват стоки от този вид,
стоките отговарят на качеството или дизайна на договорената мостра или модел, ако качеството или дизайнът са определени според договорената мостра или модел,
е стоката в съответното количество или тегло и
стоките отговарят на изискванията на законовите разпоредби.
2. Ако дефектът стане явен в рамките на шест месеца от получаването на стоката от купувача, се счита, че стоката вече е била дефектна при получаване. Купувачът има право да упражни правата си от дефект, възникнал в потребителската стока, в рамките на двадесет и четири месеца от получаването. Тази разпоредба не се прилага за стоки, продадени на по-ниска цена за дефект, за който е договорена по-ниска цена, за износване на стоката, причинено от нормалната й употреба, за използвани стоки за дефект, съответстващ на степента на употреба или износване, което стоката е имала при приемането й от купувача или ако това следва от естеството на стоката.

3. В случай на дефект, купувачът може да предяви иск към продавача и да поиска:

в случай на дефект, който може да бъде отстранен:
безплатно отстраняване на дефект на продукта,
размяна на стоки за нови стоки,
ако това е дефект, който не може да бъде отстранен:
разумна отстъпка от покупната цена,
да се откаже от договора.
4. Купувачът има право да се откаже от договора,

ако стоката има дефект, който не може да бъде отстранен и който пречи на артикула да се използва правилно като артикул без дефекти,
ако не може да използва правилно стоката поради повторна поява на дефект или дефекти след ремонт,
ако не може да използва правилно стоката поради по-голям брой дефекти в стоката.

5. Продавачът е длъжен да приеме рекламацията във всяко заведение, където е възможно приемането на рекламация, евентуално и в седалището или мястото на дейност. Потребителят може да предяви рекламация и при посочено от продавача лице. Ако рекламацията на потребителя се разглежда от лице, посочено от продавача, последният може да разгледа рекламацията само чрез предаване на ремонтираната стока, в противен случай рекламацията ще бъде препратена към продавача за разглеждане. Продавачът е длъжен да издаде писмено потвърждение на купувача кога купувачът е упражнил правото си, какво е съдържанието на рекламацията и какъв начин за разглеждане на рекламацията иска купувачът, както и потвърждение за датата и начина на разглеждане на рекламацията. иск, включително потвърждение за ремонта и неговата продължителност, или писмена обосновка. отхвърляне на жалбата.

6. При подаване на рекламация от страна на потребителя, продавачът или упълномощен от него служител или упълномощено лице е длъжен да уведоми потребителя за правата му, произтичащи от дефектно изпълнение. Въз основа на решението на потребителя, което той упражнява от правата, произтичащи от дефектно изпълнение, Продавачът или упълномощен от него служител или упълномощено лице е длъжен да определи начина на разглеждане на рекламацията незабавно, а в сложни случаи не по-късно от три работни дни от деня на кандидатстване на обявите, в обосновани случаи, по-специално при необходимост от комплексна техническа оценка на състоянието на стоките, не по-късно от 30 дни от датата на заявяване на рекламацията. . След определяне на начина на разглеждане на рекламацията, рекламацията, включително отстраняването на дефекта, трябва да бъде разгледана незабавно, а в обосновани случаи рекламацията може да бъде разгледана и по-късно. Въпреки това разглеждането на рекламацията, включително отстраняването на дефекта, не може да отнеме повече от 30 дни от датата на подаване на рекламацията. Безполезното изтичане на този срок се счита за съществено нарушение на договора и купувачът има право да се откаже от договора за покупка или има право да замени стоката за нова стока. За момент на предявяване на рекламацията се счита моментът, в който волята на купувача (упражняване на правото от неизпълнение) е изразена към продавача.

7. Продавачът уведомява писмено купувача за резултата от рекламацията, не по-късно от 30 дни от деня на предявяване на рекламацията.

8. Правото на недостатъчно изпълнение не принадлежи на купувача, ако купувачът е знаел преди приемането на вещта, че вещта има дефект или ако самият купувач е причинил дефекта.

9. При основателна рекламация, купувачът има право на възстановяване на целево направените разходи, възникнали във връзка с предявяването на рекламацията. Купувачът може да упражни това право при продавача в срок от един месец след изтичане на гаранционния срок.

10. Купувачът има право на избор за начина на рекламация и нейното разглеждане, ако има повече възможности.

11. Правата и задълженията на договарящите страни по отношение на правата от дефектно изпълнение се уреждат от раздели 499 до 510, раздели 596 до 600 и раздели 619 до 627 от Закон №. бр.40/1964 Сб. Граждански кодекс, както е изменен, и Закон №. 250/2007 Coll. относно защитата на потребителите, както е изменен.

12. Другите права и задължения на страните, свързани с отговорността на продавача за дефекти, се уреждат от процедурата за рекламации на продавача.

Доставка

1. Договарящите се страни могат да доставят цялата писмена кореспонденция една на друга чрез електронна поща.

2. Купувачът доставя кореспонденция на продавача на имейл адреса, посочен в тези общи условия. Продавачът доставя кореспонденция на купувача на имейл адреса, посочен в неговия клиентски акаунт или в поръчката.

Извънсъдебно разрешаване на спорове

1. Потребителят има право да се свърже с продавача с искане за обезщетение, ако не е доволен от начина, по който продавачът е разгледал жалбата му, или ако смята, че продавачът е нарушил правата му. Потребителят има право да отправи предложение за започване на алтернативно (извънсъдебно) разрешаване на спорове с организация за алтернативно разрешаване на спорове, ако продавачът е отговорил на искането в съответствие с предходното изречение отрицателно или не е отговорил на него в рамките на 30 дни от деня на изпращането му. Това не засяга способността на потребителя да се обърне към съда.

2. Извънсъдебното уреждане на потребителски спорове, произтичащи от договора за покупка, е отговорност на Словашката търговска инспекция, със седалище: Prievozská 32, 827 99 Братислава, IČO: 17 331 927, с която можете да се свържете за посочените за цел на адрес Словашка търговска инспекция, отношения и алтернативно разрешаване на спорове, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, или по електронен път на ars@soi.sk или adr.@soi.sk. Интернет адрес: https://www.soi.sk/. Платформата за онлайн разрешаване на спорове, намираща се на интернет адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr, може да се използва за разрешаване на спорове между продавача и купувача от договора за покупка.

3. Европейският потребителски център Словашка република, със седалище Mlynská nivy 44/a, 827 15 Братислава, интернет адрес: http://esc-sr.sk/ е точката за контакт съгласно Регламент 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно разрешаването на потребителски спорове онлайн и относно изменението на Регламент (ЕО) №. 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за онлайн разрешаване на потребителски спорове).

4. Продавачът има право да продава стоки въз основа на лиценз за търговия. Търговската инспекция се извършва от отдела за търговска дейност на съответната областна служба в рамките на нейната юрисдикция. Словашката търговска инспекция извършва, в определена степен, наред с други неща, надзор на спазването на Закон №. 250/2007 Сб. относно защитата на потребителите, както е изменен.

Заключителни разпоредби

1. Всички споразумения между продавача и купувача се уреждат от правния ред на Словашката република. Ако връзката, установена с договора за покупка, съдържа международен елемент, страните се съгласяват, че връзката се урежда от правото на Словашката република. Това не засяга правата на потребителите, произтичащи от общообвързващи правни разпоредби.

2. По отношение на купувача, продавачът не е обвързан от каквито и да било кодекси на поведение по смисъла на разпоредбите на Закона. 250/2007 Сб. относно защитата на потребителите, както е изменен.

3. Всички права върху уебсайта на продавача, особено авторските права върху съдържанието, включително оформление на страницата, снимки, филми, графики, търговски марки, лога и друго съдържание и елементи, принадлежат на продавача. Забранено е копирането, модифицирането или използването по друг начин на уебсайта или част от него без съгласието на продавача.

4. Продавачът не носи отговорност за дефекти, възникнали в резултат на намесата на трети лица в онлайн магазина или в резултат на използването му в противоречие с предназначението му. При използването на онлайн магазина купувачът не трябва да използва процедури, които биха могли да имат отрицателен ефект върху работата му и не трябва да извършва дейност, която би могла да позволи на него или на трети лица да се намесва или да използва софтуера или други компоненти, съставляващи онлайн магазина и използването онлайн магазина или негови части или софтуерно оборудване по начин, който би бил в противоречие с неговата цел или предназначение.

5. Договорът за покупко-продажба, включително условията, се архивират от продавача в електронен вид и не са публично достъпни.

6. Продавачът може да променя или допълва текста на общите условия. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникващи през периода на действие на предишната версия на общите условия.

7. Образец на формуляр за отказ от договора е приложен към общите условия.

Тези правила и условия влизат в сила на 19 август 2022 г.

-------МОДЕЛ-------
Примерен формуляр за отказ

(попълнете и изпратете този формуляр само ако желаете да се откажете от договора)

— До .............. [Продавачът попълва своето име, фамилия и адрес на място на стопанска дейност, ако е физическо лице, което е предприемач, фирмено наименование и седалище или място на дейност, ако е юридическо лице, или номер на факс и имейл адрес]:

— С настоящото съобщавам (*), че се оттеглям (*) от договора за тези стоки/от договора за предоставяне на тази услуга (*) : ............. .

— Дата на поръчка/дата на получаване (*) ..............

— Име и фамилия на потребителя(ите) (*) ..............

— Адрес на потребителя(ите) (*) ..............

— Номер на банкова сметка на потребителя(ите) (*) ..............

— Подпис на потребителя(ите) (*) (само ако този формуляр е подаден на хартиен носител) ..............

- Дата ..............

(*) Задраскайте тези, които не са подходящи.