CA Activator Spray

Nové

1 Položka

  KódObrázokVDostup.CenaDo košíka
  154-KAV56.9958.CZ CA Activator Spray150 ml Skladem 1 ks 180,12 Kč s DPH
  ks

  Více informací

  • Aktivátor k urychlení vytvrzování rychleschnoucích CA lepidel
  • Vhodné pro lepidla Titebond Instant


  Aktivátor CA pro rychleschnoucí kyanoakrylátová (CA) lepidla v 150 ml aerosolovém balení. Slouží k urychlení vytvrzování rychleschnoucích lepidel Titebond Instant a jiných v podmínkách nepříznivých pro jejich přirozené vytvrzování: v suchém prostředí, v chladu, při lepení neaktivních materiálů nebo při aplikaci silné vrstvy lepidla. Produkt nesmí být používán při lepení materiálů, které nejsou odolné vůči organickým rozpouštědlům (např. pěnový polystyren).

  Použití: Aktivátor se nanáší ze vzdálenosti 20-25 cm na čisté a suché plochy, optimální rozsah pracovních teplot je +10°C až +30°C.

  Aplikovat jej můžete jedním ze dvou základních postupů:
  Malé díly: Aktivátor naneste na jednu lepenou plochu a nechte zaschnout (zůstává aktivní několik hodin). Poté naneste lepidlo na druhou styčnou plochu a díly přiložte.
  Velké díly: Lepidlo naneste na jednu styčnou plochu, díly přitiskněte a spoj přestříkněte aktivátorem.

  Skladování: v pevně uzavřeném obalu, v chladnu, suchu a temnu (při teplotě +5°C až +25°C). Nevystavujte teplotám pod +2°C.

  Životnost: Při dodržení podmínek správného skladování je zaručena trvanlivost v neotevřeném originálním balení po dobu 1 roku při zachování výše uvedených vlastností produktu.

  Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

  Nebezpečí:

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  H222    Extrémně hořlavý aerosol.
  H229    Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H302    Zdraví škodlivý při požití.
  H336    Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H411    Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Pokyny pro bezpečné zacházení
  P102    Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210    Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P211    Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251    Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P261    Zamezte vdechování aerosolů.
  P271    Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P304+P340    PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  P410+P412    Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
  P501    Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.