Nové

Titebond Liquid Hide Klihové lepidlo na dřevo

Nové

  KódObrázokVDostup.CenaDo košíka
  123-5012 Titebond Liquid Hide Klihové lepidlo na dřevo118 ml 1-4 týdny 151,73 Kč s DPH
  ks
  123-5013 Titebond Liquid Hide Klihové lepidlo na dřevo237 ml 1-4 týdny 239,96 Kč s DPH
  ks
  123-5014 Titebond Liquid Hide Klihové lepidlo na dřevo473 ml 1-4 týdny 431,08 Kč s DPH
  ks

  Více informací

  • Připraveno k okamžitému použití.
  • Typ - glutinový klih s přísadami.
  • Vynikající brousitelnost a odolnost proti tečení.
  • Vhodné pro dřevo a textilní látky.
  • Použití pouze v interiéru.
  • Umožňuje rozebíratelný spoj po zahřátí.
  • Dlouhá doba fixace pro precizní montáž.
  • Nevhodné pro dlouhé skladování po otevření nutno spotřebovat.


  Titebond Liquid Hide Glue je první klihové lepidlo, které se nabízí v tekutém stavu připraveném k použití. Nevyžaduje žádný ohřev a míchání. Profesionálové používají Titebond Liquid Hide pro výjimečnou pevnost, dlouhou montážní dobu, pružnost a jedinečný přenos zvuku v nezkreslené podobě.

  Poskytuje vynikající odolnost proti tečení, nabízí skvělou brousitelnost a lze je povrchově upravovat lakováním a pod.. Jeho citlivost na vyšší teplotu umožňuje snadnou demontáž částí, což je zásadní přínos pro restaurování nábytku nebo opravu hudebních nástrojů. Ideální pro všechny restaurátorské práce, opravy a stavbu hudebních nástrojů, lepení dýh apod.

  Vzhledem k jedinečným vlastnostem tohoto lepidla doporučujeme koupit množství pouze pro danou práci, nikoliv skladovat po dlouhou dobu. Po otevření se musí použít celé balení. Není vhodný pro venkovní použití.

  • Typ: Glutinový klih s přísadami
  • Použití: Interiér
  • Doba otevření: max. 15 minut
  • Celková montážní doba:  30-60 minut  
  • Úplné zaschnutí:  24 hodin
  • Pracovní a skladovací teplota: 10° - 30°C
  • Pevnost spoje:  DIN EN 204 / D2

  Nebezpečí:

  Standardní věty o nebezpečnosti 

  H318  Způsobuje vážné poškození očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení
  P101  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280  Používejte ochranné brýle.
  P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310  Okamžitě volejte lékaře.