Nové

Titebond Instant Gel Rychleschnoucí lepidlo

Nové

Titebond Instant Gel je rychletuhnoucí lepidlo Titebond s nejdelší dobou tuhnutí. Toto profesionální lepidlo na dřevo je ideální pro vyplňování mezer, lepení porézních povrchů a složitých tvarů. Dobu tuhnutí zkrátíte použitím Akcelerátoru pro CA lepidla

Více informací

  KódObrázokVDostup.CenaDo košíka
  123-6231 Titebond Instant Gel Rychleschnoucí lepidlo59 ml 1-4 týdny 471,99 Kč s DPH
  ks

  Více informací

  Vteřinové  lepidlo pro lepení malých ploch s úzkou spárou, zejména pro lepení dřeva a materiálů na bázi dřeva. Lepidlo je ale vhodné i pro jiné materiály jako např. přírodní kaučuk, hliník, nerez, sklolaminát, PVC, plasty a porcelán. Jednotlivé typy lepidel Titebond Instant se liší viskozitou a rychlostí tuhnutí. Lepený spoj je odolný vůči nárazům, je pevnější než dřevo a je přetíratelný.

  Titebond Instant Gel je rychletuhnoucí lepidlo Titebond s nejdelší dobou tuhnutí. Toto profesionální lepidlo na dřevo je ideální pro vyplňování mezer, lepení porézních povrchů a složitých tvarů.
  Lepidlo je čistitelné pomocí acetonu.

  Objem: 59 ml
  Použití: Dřevo, MDF, kůže, plast, keramika, většina porézních materiálů

  Vlastnosti produktu:
  • Doba otevření: 30 sekund
  • Podržte po dobu: 20 sekund
  • Nechejte vytuhnout po dobu: 60 sekund
  • Úplné vytvrzení: po 8 hodinách
  • Dobu tuhnutí zkrátíte použitím Akcelerátoru pro CA lepidla
  • Barva v tekuté formě: Transparentní
  • Barva v tuhé formě: Transparentní
  • Teplota pro použití: 10-30°C
  • Trvanlivost: 24 měsíců v těsně uzavřené lahvičce při skladování 4-24°C
  • Spoj odolný vůči teplu a rozpouštědlům


  POZOR: Jedná se o lepidlo, které velmi rychle tuhne. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali lepidla bez ochranných pomůcek a držte toto lepidlo mimo dosah dětí.

  Standardní věty o nebezpečnosti:
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

  Pokyny pro bezpečné zacházení:
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
  P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P280 Používejte ochranné rukavice.
  P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P405 Skladujte uzamčené.
  P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

  UPOZORNĚNÍ

  NEBEZPEČÍ: HOŘLAVÁ KAPALINA. Okamžitě slepí oči a kůži. Obsahuje ethyl-2-kyanoakrylát. Dráždí oči, kůži a dýchací cesty. Zabraňte kontaktu s očima nebo kůží. Vyvarujte se vdechování výparů. Nepolykejte. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.
  PRVNÍ POMOC: Při kontaktu s očima neotevírejte oči silou. Vyplachujte oči vodou po dobu 15 minut a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při vdechnutí se přesuňte na čerstvý vzduch. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace viz Bezpečnostní list.

  Nepoužívat s výrobky přicházející do styku s potravinami. Pro výrobky, které mají nepřímý styk s potravinami, použijte lepidlo Titebond Il Premium Lepidlo na dřevo nebo Titebond lII Ultimate Lepidlo na dřevo.

  UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.