Titebond II Dark Lepidlo na dřevo tmavé D3

Nové

• Typ:  Polyvinyl acetát PVA
• Použití: Interiér a exteriér
• Doba otevření: max. 5 minut
• Celková montážní doba:  10 - 15 minut
• Úplné zaschnutí:  24 hodin
• Pracovní a skladovací teplota : 10° - 30°C
• Vhodné pro: dřevo, dřevotřísku, tkaniny, kůže
• Skupina namáhání: DIN EN 204 / D3

Více informací

  KódObrázokVDostup.CenaDo košíka
  123-3703 Titebond II Dark Lepidlo na dřevo tmavé D3237 ml 1-4 týdny 183,18 Kč s DPH
  ks

  Více informací

  • Varování:
   H315 Dráždí kůži.
   H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
   Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

   PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody.
   PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/ obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.